Projekt Doradca BestProjekt Doradca BestProjekt Doradca Best
Tylko dni robocze
00-521 Warszawa
Projekt Doradca BestProjekt Doradca BestProjekt Doradca Best

Regulamin Projektu Doradca Best

 • Witaj
 • Regulamin Projektu Doradca Best

1. Rejestracja

1.1
Rejestracja uczestnictwa w Projekcie Doradca Best jest dokonywana wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy Rejestracja w Projekcie.
1.1.1
Potwierdzenie rejestracji jest wysyłane na wskazany w formularzu adres email.
1.2
Po dokonaniu rejestracji uczestnictwa w Projekcie Doradca Best i zaakceptowaniu zgłoszenia przez Administratora, przesyłana jest faktura VAT, którą uczestnik opłaca w terminie 7 dni.
1.3
W ciągu 24 godzin od przesłania formularza zgłoszenia do Projektu Doradca Best, w spotabie serwisu Konsulting News, Konsulting Link oraz Biznes Best aktywowane jest wskazane w formularzu zgłoszeniowym źródło społecznościowe uczestnika [pole formularza: „Link społecznościowy”].
1.4
Podczas rejestracji uczestnictwa w Projekcie Doradca Best tworzone jest również konto użytkownika serwisu [pole formularza: „Nazwa użytkownika”].
1.4.1
Dane logowania, wraz z hasłem tymczasowym są przesyłane do uczestnika po opłaceniu faktury VAT wymienionej w pkt. 1.4.

2. Uczestnictwo

2.1
Koszt uczestnictwa w Projekcie Doradca Best wynosi 4400,00 zł netto. Do kwoty tej należy doliczyć 23% VAT.
2.1.1
Opłata wymieniona w pkt. 2.1 jest wnoszona jednorazowo.
2.1.2
Opłata wymieniona w pkt. 2.1 może zostać jednorazowo pomniejszona o rabat lub zniżkę, np. wynikającą z umowy partnerskiej.
2.1.2.1
Rabat lub zniżka są stosowane przez użycie w formularzu zgłoszeniowym Kodu VIO [pole formularza: „Koszt uczestnictwa (słownie) / Kod VIO”].
2.1.3
Do opłaty wymienionej w pkt. 2.1 jest doliczana opłata w wysokości 3,00 zł netto za „Pakiet propagacyjno-promocyjny VIO 3”, która dotyczy 3. wybranych serwisów sieci Biznes Cloud, oferowanych uczestnikom Projektu w pakiecie benefitów o wartości 15 000,00 zł. 
2.1.3.1
Uczestnik Projektu, który wypełnił Formularz informacyjny i dokonał wyboru 3. serwisów sieci Biznes Cloud, w ciągu 14 dni – licząc od dnia wypełnienia ww. formularza – może dokonać jednorazowej zmiany i wskazać ostateczną listę serwisów, które wybiera.
2.2
Okres uczestnictwa w jednej edycji projektu wynosi 10 miesięcy, a maksymalnie 12 miesięcy i jest liczony od dnia wymagalności danej płatności, np. na fakturze VAT będzie to pierwszy dzień po określonym w dokumencie „terminie płatności”.
2.2.1
W przypadku wydłużenia terminu płatności na dokumencie sprzedaży termin określony w pkt. 2.2 jest liczony od daty wystawieniu ww. dokumentu i przypada na dzień ósmy.
2.2.2
Administrator ma prawo do wydłużania terminów lub prolongaty określonych działań, z zastrzeżeniem, że wydłużony okres uczestnictwa nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla uczestników Projektu, jak również nie może być przyczyną jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników.
2.3
W każdej edycji projektu uczestniczy 10 uczestników.
2.3.1
Administrator ma prawo do zwiększenia liczby uczestników, lecz w takim przypadku jest zobowiązany do przedłużenia wszystkim uczestnikom Projektu terminu określonego w pkt 2.2 o dodatkowy 1 miesiąc za każdego dokooptowanego uczestnika.
2.4
Po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia danej edycji Projektu Doradca Best, Administrator ma prawo do rozpoczęcia jego nowej edycji i zaproszenia do niej kolejnych 10 uczestników.

3. Zakończenie uczestnictwa

3.1
Zakończenie uczestnictwa w Projekcie Doradca Best ma miejsce w przypadku:

 • upływu terminu określonego w pkt. 2.2;
 • rezygnacji uczestnika.

3.2
Wraz z zakończeniem uczestnictwa w Projekcie Doradca Best dezaktywacji ulegają wszystkie aktywne usługi, które zostały aktywowane dla uczestnika w ramach jego uczestnictwa.
3.2.1
Ze względu na uwarunkowania techniczne lub na wniosek uczestnika, Administrator zachowuje sobie prawo do prolongaty terminu dezaktywacji usług, dodatkowy termin nie może być jednak dłuższy niż 30 dni.
3.3
Rezygnacja uczestnika projektu może zostać złożona na każdym etapie realizacji Projektu Doradca Best.
3.3.1
Wszelkie rezygnacje są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Formularza rezygnacyjnego widocznego jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
3.3.2
Rezygnacje składane z pominięciem Formularza rezygnacyjnego, czyli w innej formie (mailowej, telefonicznej, przesyłki listowej itp.) nie będą rozpatrywane i będą uznawane za nieważne.
3.3.3
Każda rezygnacja jest potwierdzana drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres email, a dezaktywacja usług następuje w zakresie i trybie określonym przez uczestnika w Formularzu rezygnacyjnym.
3.3.4
W przypadku złożenia rezygnacji po rozpoczęciu okresu rozliczeniowego, czyli po wystawieniu Faktury VAT, płatność wynikająca z danego dokumentu sprzedaży jest wymagalna i nie może być anulowana.
3.3.5
W przypadku złożenia rezygnacji, która dotyczy produktu nabywanego w pełnej cenie, przez uczestnika posiadającego inne produkty nabyte w cenie obniżonej z zastosowanie Kodu VIO, przyjmuje się iż ww. rezygnacja dotyczy także wszystkich produktów nabytych w cenie obniżonej.
3.3.5.1
Uczestnik traci prawo do korzystania ze wszystkich produktów nabytych z zastosowaniem Kodu VIO (w cenie obniżonej), które bez dodatkowego powiadomienia podlegają natychmiastowej dezaktywacji, a w celu dalszego korzystania z wybranych produktów, uczestnik jest zobowiązany do ich ponownego zakupu w pełnej i aktualnej cenie.
3.3.6
Dezaktywacja produktów nabytych przez uczestnika w cenie obniżonej z zastosowaniem Kodu VIO, wynikająca z jego rezygnacji z produktu nabytego w pełnej cenie, nie może być przedmiotem żadnych roszczeń uczestnika, a tym samym nie może być podstawą do zapłaty przez Administratora oraz podległe mu jednostki organizacyjne żadnych odszkodowań i rekompensat oraz zwrotów.

4. Odnowienie uczestnictwa

4.1
Odnowienie uczestnictwa w Projekcie Doradca Best, na kolejne 10 miesięcy, może nastąpić przez:

 • wypełnienie i przesłanie Formularza dyspozycji (formularz widoczny dla zalogowanych użytkowników), co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem uczestnictwa w danej edycji projektu;
 • dokonanie nowego zgłoszenie do Projektu Doradca Best, po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.

4.2
W przypadku przesłania Formularza dyspozycji (widocznego jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników), przedłużającego uczestnictwo w projekcie, Administrator wystawia dokument sprzedaży w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. dyspozycji.
4.2.1
Odnowienie uczestnictwa w projekcie przez Formularz dyspozycji w terminie określonym w pkt. 4.1 jest związane z gwarancją kosztów, zgodnie z którą Administrator gwarantuje, iż koszty uczestnictwa będą zawsze identyczne lub niższe niż w pierwotnym zgłoszeniu.
4.2.2
Gwarancją kosztów nie są objęte produkty:

 • nabywane z wykorzystaniem kodu VIO;
 • zamówione za pośrednictwem Formularza dyspozycji po wygaśnięciu uczestnictwa w danej edycji projektu;
 • zamówione w celu przedłużenia okresu aktywności już posiadanego produktu.

4.3
Każda płatność wynikająca z wystawionego już dokumentu sprzedaży (np. faktury VAT) jest w pełni wymagalna i nie może być anulowana, także po złożeniu rezygnacji określonej w pkt. 3.3.

5. Zobowiązania Administratora Projektu

5.1
Administrator zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego działania huba propagacyjnego Projekt Doradca Best w całym okresie obowiązywania umowy.
5.2
Informacje na temat huba propagacyjnego zostały zawarte w rozdziale 6.
5.3
Administrator zobowiązuje się do realizacji następujących działań na rzecz uczestnika w okresie jego uczestnictwa w Projekcie Doradca Best:

 • podpięcie wskazanego przez uczestnika źródła społecznościowego (Facebook. Twitter, Instagram, YouTube, RSS itp.) do +30 spotabów sieci Biznes Cloud, w tym tablic społecznościowych serwisu Biztab oraz spotabów dostępnych w serwisach Projektu: Konsulting News, Konsulting Link, Biznes Best;
 • automatycznej publikacji wydarzeń dotyczących uczestnika w serwisie Konsulting News;
 • automatycznej publikacji postów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, RSS) serwisu Konsulting News informujących o każdym wydarzeniu dotyczącym uczestnika dodanym jako post do ww. serwisu;
 • opublikowania wizytówki ofertowo-informacyjnej uczestnika w serwisie Konsulting Link (Pakiet PRO);
 • publikacji oferty wiodącej uczestnika w serwisie Biznes Best oraz udostępnienie tego serwisu do publikacji postów przez uczestnika;
 • automatycznej publikacji postów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, RSS) serwisu Biznes Best informujących o każdej ofercie uczestnika dodanej jako post do ww. serwisu;
 • automatycznego repostowania co 21 dni postów społecznościowych publikowanych w mediach serwisów Konsulting News, Biznes Best;
 • uruchomienia 50. banerów w sieci Baner Cloud promujących oferty uczestników lub ich marki  (5 banerów dla każdego uczestnika na dowolną reklamę. Banery są dostarczane przez uczestników);
 • uruchomienia agregatora leadów B2B Oferty na email przekazującego uczestnikom Projektu zapytania o oferty konsultingowe z +50 formularzy opt-in oraz double opt-in;
 • wyróżnienie marek uczestników na banerach rekomendacyjnych w serwisach Projektu oraz wybranych serwisach sieci Biznes Cloud;
 • uruchomienia mikrostrony ofertowej (landing page) dedykowanej wyłącznie uczestnikom Projektu i ich markom oraz wybranej ofercie doradczej;
 • udostępnienie bezpłatnego raportu WebCert w Planie ALFA dotyczącego witryny firmowej uczestnika (raport jest udostępniany na żądanie uczestnika);
 • delegowania jednego eksperta mediów społecznościowych, jako Social Ninja, którego zadaniem jest opieka nad mediami społecznościowymi projektu, promocja postów ofertowych uczestników, aktywizacja edukacyjna internautów oraz realizacja i nadzór nad subprojektem Doradca Cafe;
 • udostępniania raportów (co 5 miesięcy) z realizacji działań dotyczących Projektu (raporty są udostępniane na żądanie uczestnika);
 • realizacji działań SEO 7/365 (aktualizacje i testy co 7 dni, przez 365 dni w roku) dla każdego wpisu ofertowego w serwisach Projektu Doradca Best.

5.3.1
Ze względu na ograniczenia API serwisu LinkedIn, nie jest możliwe obecnie podpinanie tego źródła społecznościowego do tablic społecznościowych (spotabów). Wszystkie inne działania promocyjno-propagacyjne dotyczące serwisu LinkedIn są realizowane w pełnym zakresie.
5.3.2
Ze względu na ograniczenia API w serwisie Instagram oraz jego częste aktualizacje, możliwe jest zastąpienie tego źródła społecznościowego innym źródłem (np. Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, RSS).
5.3.3
Administrator zachowuje sobie prawo do zastąpienia jednego wybranego serwisu (Konsulting News, Konsulting Link, Biznes Best) mikrostroną ofertową (landing page) lub innym serwisem.
5.3.4
Działania opisane w pkt. 5.3.3, uzasadnione potrzebą zwiększenia efektywności propagacyjnej Projektu, mogą być realizowane na dowolnym etapie jego realizacji i bez dodatkowych kosztów. Nie wymagają zgód uczestników i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń z ich strony, w tym roszczeń odszkodowawczych lub reklamacyjnych.
5.3.5
Uruchomienie mikrostrony ofertowej (landing page) nastąpi wyłącznie po uzyskaniu materiałów i danych (logo, banery, formularze informacyjne) od co najmniej 50% uczestników Projektu, a w przypadku ich nieotrzymania w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji danej edycji Projektu, Administrator zachowuje sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia witryny.
5.3.6
Uruchomienie subprojektu Doradca Cafe nastąpi wyłącznie po uzyskaniu materiałów i danych (logo, banery, formularze informacyjne) od wszystkich uczestników Projektu, a w przypadku ich nieotrzymania w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji danej edycji Projektu, Administrator zachowuje sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia subprojektu.
5.4
Administrator zachowuje sobie prawo do realizowania działań fakultatywnych na rzecz Projektu Doradca Best i jego uczestników w postaci:

 

Projekt Doradca Best